1) Kdo zpracovává údaje zákazníka?

Zpracováním osobních údajů se podle Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (“GDPR”) rozumí jakékoliv systematické operace s osobními údaji, jako je jejich shromažďování, zaznamenání, strukturování, řazení, používání, ukládání, pozměnění, vyhledávání, nahlédnutí, šíření, vymazávání nebo jejich likvidace. Zpracovávat osobní údaje může buď správce nebo zpracovatel. Správcem osobních údajů je ten, kdo určuje účel zpracování osobních údajů, provádí jejich zpracování a odpovídá za něj. Zpracovatelem je pak ten, kdo zpracovává osobní údaje na základě smluvního vztahu se správcem.

Správcem osobních údajů stávajících či budoucích zákazníků Klimatexu a návštěvníků webových stránek Klimatex (společně “zákazník” nebo “zákazníci”) je Klimatex s. r. o., se sídlem Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5 – Třebonice, Česká republika, IČO: 26194627, Vedená u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou C 78675 (“Klimatex”).

 

2) Jaké osobní údaje zákazníka Klimatex zpracovává?

Klimatex zpracovává pouze osobní údaje, které Sportisimu zákazník poskytuje v souvislosti s využíváním služeb Sportisima (např. v rámci smluvního vztahu, vyřizování reklamačních událostí, oprávněného zájmu správce, právních důvodů apod.), resp. uzavření smlouvy o užívání této služby.

 1. Identifikační a kontaktní údaje – jedná se o jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu případně jiného bydliště, druh, telefonní číslo, e-mailová adresa či jiný obdobný kontaktní údaj, u zákazníka podnikající fyzické osoby též IČO a DIČ. Dalšími možnými identifikačními údaji jsou IP adresa zákazníkem používaného zařízení, podpisový vzor, číslo účtu, které Klimatex pro Zákazníka vede a jiné specifické autentizační údaje sjednané zákazníkem a společností Klimatex.
 2. Údaje nezbytné k rozhodnutí o uzavření smlouvy se zákazníkem – jedná se zejména o údaje nutné k posouzení finančního rizika obchodu.
 3. Údaje vznikající s plněním závazků ze smluv a vzniklých činností Sportisima – tyto vznikají po poskytnutí produktu či služby zákazníkovi, a jsou to např. doba trvání smlouvy, stav pohledávek Klimatex za zákazníkem, stav pohledávek zákazníka za Klimatex historie objednaného zboží apod.
 4. Záznam komunikace se zákazníkem – Klimatex monitoruje a zaznamenává vybranou komunikaci se zákazníkem, zejména telefonické hovory a e-mailovou komunikaci. V případě pořizování záznamů telefonických hovorů je o tomto zákazník informován. Obsah této komunikace je důvěrný a je užíván výhradně pro účely dodržování právních a smluvních povinností, ochrany práv a právy chráněných zájmů a pro účely péče o zákazníky.

  Souhrnně se tak jedná nejčastěji o údaje, které Sportisimu může zákazník sdělit při registraci nebo využívání některých služeb Sportisima:
  • Titul
  • Jméno
  • Příjmení
  • Pohlaví
  • IČO, případně DIČ
  • Datum narození
  • Bydliště / kontaktní adresa
  • Mobilní telefon nebo jiné telefonní číslo
  • E-mailová adresa
  • Audiozáznam nebo písemný záznam komunikace
  • Video záznam při návštěvě prodejny nebo prostor Sportisima
  • Fotografie
  • Číslo účtu
  • Podpis

a dále může získat za níže definovaných podmínek údaje, které od zákazníka Klimatex získá tím, že zákazník využívá online služby Sportisima:

  • IP adresa
  • Soubory cookies
  • Případně jiný online identifikátor
 1. Klimatex nezpracovává osobní údaje spadající mezi zvláštní kategorie osobních údajů, tzv. citlivé údaje (jakou jsou zejména údaje vypovídající o rasovém či etnickém původu, údaje o náboženském či filozofickém přesvědčení, nebo údaje o sexuálním životě či orientaci fyzické osoby).

3) Proč Klimatex zpracovává osobní údaje zákazníka?

 1. Při zpracování osobních údajů zákazníka Klimatex dodržuje následující základní zásady:
  1. Osobní údaje zákazníků jsou Sportisimem zpracovávány vždy pouze pro jasně a srozumitelně definovaný účel, a to zákonnými prostředky a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Klimatex zpracovává přesné osobní údaje a pouze v takovém rozsahu, který je nezbytný pro plnění smluvních povinností, resp. pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.
  2. Osobní údaje zákazníků jsou chráněny a jsou zpracovávány způsobem, který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému či nahodilému přístupu k těmto osobním údajům, k jejich změně, zničení, ztrátě či jejich jinému neoprávněnému zpracování. Pro tyto účely jsou v Klimatex dodržována odpovídající technická a organizační opatření a veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji zákazníků, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
  3. Klimatex informuje své zákazníky o zpracování jejich osobních údajů a o jejich právech souvisejících s tímto zpracováním.
 2. Aby mohlo Klimatex dodávat zákazníkům zboží a poskytovat související služby, potřebuje znát a dále zpracovávat osobní údaje zákazníků. Osobní údaje Klimatex zpracovává zejména za účelem uzavření smlouvy, včetně jednání před uzavřením takovéto smlouvy, a plnění smluvního vztahu a právním základem takového zpracování je tedy plnění smlouvy (případně oprávněný zájem Sportisima, zejména v případech, kdy je zákazníkem právnická osoba a Klimatex zpracovává osobní údaje jejích kontaktních osob).
 3. Osobní údaje zákazníka zpracovává Klimatex především za účelem dodávání zboží a správy zákaznického vztahu se zákazníky. Některé údaje, které o zákaznících Klimatex má k dispozici, zpracovává i po ukončení trvání smlouvy. Konkrétně tedy Klimatex zpracovává osobní údaje pro následující účely:
  1. Prodej zboží a související služby
   Osobní údaje Klimatex zpracovává při prodeji zboží (tj. sportovního náčiní, oblečení, náhradních dílů, sportovních doplňků a výživy pro sportovce) zákazníkům a poskytování souvisejících služeb (opravy, údržba, servis a potisk zboží).
   • Pro tyto účely osobní údaje zákazníka Klimatex zpracovává na základě právního základu plnění smlouvy a/nebo oprávněného zájmu Správce. Pro tento účel osobní údaje zákazníků Klimatex uchovává po dobu trvání smluvního vztahu, popř. po dobu záručních lhůt na zboží a po dobu promlčecích lhůt.
  2. Registrace a přihlášení do Klimatex klubu
   Klimatex nabízí možnost registrace do členského Klimatex klubu včetně vytvoření zákaznického účtu zákazníka. Členem věrnostního programu se může zákazník stát registrací na webu nebo též registrací na jakékoliv prodejně Sportisima. Podrobné podmínky věrnostního programu jsou upraveny v Podmínkách věrnostního programu Sportisima uvedených na webových stránkách Sportisima. V případě, že zákazník využije přihlášení prostřednictvím účtu Facebook nebo Google, jeho uživatelský účet zákazníka se propojí se zákaznickým rozhraním Sportisima a díky tomuto propojení Klimatex získá následující osobní údaje nezbytné výlučně pro účely vytvoření a vedení zákaznického účtu a autentifikace:
    • Od společnosti Google LLC: jméno a příjmení, e‑mailová adresa, předvolba jazyka;
    • Od společnosti Facebook Ireland Ltd.: jméno a příjmení, e-mailová adresa (dle volby zákazníka na sociální síti Facebook, sdílené informace se společností Facebook Ireland Ltd.

Pro účely zařazení do databáze věrnostního programu a účasti v něm, zpracovává Klimatex následující osobní údaje zákazníků:

     • identifikační údaje (jméno, příjmení);
     • kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo);
     • údaje o dodaném zboží a službách;

Účelem zpracování osobních údajů v rámci věrnostního klubu je lepší marketingová komunikace se zákazníky a získávání přesnějších údajů o preferencích zákazníků a zákaznickém chování.  Osobní údaje budou zpracovány prostřednictvím využití automatizovaného profilování a zasílání relevantních nabídek akčního nebo zvýhodněného zboží.  Pro účely věrnostního programu bude Klimatex údaje zákazníků zpracovávat po dobu existence členství v klubu, pokud dříve zákazník neodvolá svůj souhlas.

  1. Platby
   Platby na internetových stránkách Sportisima probíhají přes externí platební bránu. K platebním údajům zákazníků má Klimatex přístup jen v rozsahu první a posledních 4 čísla z platební karty zákazníka, vydavatele platební karty a datum expirace platební karty zákazníka, kterou použil k úhradě nákupu. Jiné údaje o platebních prostředcích zákazníka Klimatex nezpracovává. Účelem zpracování je uskutečnění nákupu zboží nebo služeb na stránkách Klimatex pomocí úhrady platební kartou.  
  2. Reklamace
   Pokud se zákazník domnívá, že plnění ze strany Sportisima vykazuje vady, je oprávněn zboží nebo službu reklamovat v souladu s příslušnými předpisy občanského práva a v souladu s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami Sportisima. Vyřizování reklamací je součástí smluvního plnění v rámci vztahu mezi zákazníkem a Sportisimem a povinnost vyřizovat reklamace Sportisimu rovněž vyplývá z právních předpisů.
  3. Zákaznická podpora
   Pokud zákazník Klimatex kontaktuje prostřednictvím kontaktního formuláře, telefonicky nebo jiným způsobem, bude Klimatex sdělené údaje zpracovávat pro účely zpracování odpovědí a vyřízení komunikace a bude je uchovávat do vyřízení požadavku zákazníka, a dále případně po dobu nutnou k obhajobě nebo uplatnění právních nároků Sportisima. Telefonické hovory se zákazníky mohou být po předchozím upozornění nahrávány pro účely obhajoby nebo uplatnění právních nároků Sportisima a zajištění zvýšení kvality služeb Sportisima.
  4. Zasílání upomínek
   Pokud není zákazníkem splatná faktura za vybrané zboží včas uhrazena, můžeme Klimatex zpracovávat osobní údaje tohoto zákazníka pro zaslání upomínky, a to až do té doby, než dojde k jejímu uhrazení nebo ověření uskutečněné platby.
  5. Určení, výkon a obhajoba právních nároků
   Po ukončení smluvního vztahu může Klimatex na základě oprávněného zájmu rovněž po dobu trvání promlčecích lhůt uchovávat některé z osobních údajů zákazníka, jejichž zpracování je nezbytné pro ochranu práv Sportisima a případnou obhajobu právních nároků, včetně vymáhání neuhrazených plateb nebo faktur.
  6. Účetní a daňové doklady
   Některé osobní údaje mohou být uvedeny na účetních dokladech (zejména fakturách). Podle platných právních předpisů (např. zákona o účetnictví či zákona o dani z přidané hodnoty) má Klimatex povinnost tyto doklady uchovávat pro účely vedení účetní a daňové evidence, a to až po dobu 10 let. Pokud Sportisimu vzniká zákonná povinnost tyto doklady archivovat, ukládá Klimatex spolu s nimi i osobní údaje uvedené na příslušném daňovém dokladu.
  7. Marketingová komunikace
   Osobní údaje zákazníků může Klimatex dále využívat pro účely zasílání novinek zboží a služeb Sportisima a jiných obchodních sdělení související se zbožím a službami Sportisima. Jedná se zejména o novinky a nabídky, které by pro zákazníky mohly být na základě předchozích nákupů a sportovních preferencí relevantní. Rovněž může Klimatex zasílat sdělení, která jinak navazují na provedený nákup zákazníků (např. návod k montáži) nebo připomenutí týkající se nedokončeného nákupu. Novinky a obdobná obchodní sdělení bude Klimatex zákazníkům zasílat prostřednictvím jejich kontaktních údajů.

   Právním základem pro marketingovou komunikaci v návaznosti na postavení zákazníka může být
   1. Souhlas se zasíláním newsletterů, který Sportisimu může zákazník udělit prostřednictvím webových stránek
   2. Souhlas se členstvím ve Klimatex klubu, který zákazník udělí při registraci do klubu.  
    Toto zpracování bude probíhat po dobu délky vyplývající z příslušného souhlasu. Pokud svůj souhlas s tímto zpracováním zákazník odvolá, bez dalšího    přestane Klimatex osobní údaje tohoto zákazníka pro účely zasílání marketingových sdělení zpracovávat.
   3. Oprávněný zájem Sportisima na přímé marketingové komunikaci se svými zákazníky, kteří již zboží nakoupili.
    Toto zpracování bude probíhat po dobu 3 let ode dne uskutečnění posledního nákupu. Proti tomuto zpracování může zákazník také učinit kdykoli námitku, a to prostřednictvím prokliku pro odhlášení v každém zaslaném newsletteru, tak i na adrese dpo@klimatex.cz

    Rozsah zpracovávaných údajů.

    Aby Klimatex mohlo zákazníkům zasílat relevantní marketingová sdělení, využívá Klimatex zejména následující osobní údaje:
    • identifikační údaje (jméno, příjmení);
    • kontaktní údaje (korespondenční adresa, e-mailová adresa);
    • údaje o zboží a službách, které zákazníkovi Klimatex dodalo;
    • údaje o zákaznických preferencích (údaj o sportech, které zákazník provozuje);
    • údaj o obvyklé zákaznické prodejně Sportisima;
    • údaje o aktivitě zákazníka na internetových stránkách Sportisima.
  1. Spotřebitelské soutěže
   V případě, že se zákazník přihlásí k účasti na soutěžích Sportisima, bere na vědomí, že Klimatex bude zpracovávat údaje zákazníka za účelem umožnění jeho účasti v těchto soutěžích a jejich vyhodnocení. Zpracování údajů zákazníka v rámci pořádání soutěží probíhá na základě souhlasu zákazníka. Souhlas se svou účastní na soutěžích pořádaných Sportisimem může kdykoli zákazník odvolat a Klimatex údaje zákazníka přestane zpracovávat. Odvolání souhlasu působí pouze do budoucna a není tedy dotčena zákonnost předchozího zpracování založeného na tomto souhlasu (před jeho odvoláním). Rozsah zpracovávaných údajů.

   Aby se zákazník mohl účastnit soutěží, potřebuje Klimatex zpracovávat následující osobní údaje, a to v rozsahu, ve kterém jsou vymezené v přihlašovacím formuláři při přihlášení do soutěže, a dále osobní údaje, jejichž zpracování je pro konkrétní soutěž nezbytné:
   1. identifikační údaje (jméno, příjmení);
   2. kontaktní údaje (korespondenční adresa, e-mailová adresa);
   3. údaje, na kterých je konkrétní soutěž postavena (např. údaje o vašich nákupech, odpovědí na znalostní otázky apod.).

    Účelem zpracování osobních údajů zákazníka je umožnění účasti ve Sportisimem organizovaných uživatelských soutěžích v souladu s podmínkami těchto soutěží, včetně případného kontaktování výherce a doručení výhry. Údaje pro tento účel Klimatex zpracovává do ukončení příslušné soutěže a po přiměřenou dobu zpravidla nepřesahující 1 rok po ukončení soutěže za účelem doručení případných výher či vyřešení podnětů či podání účastníků soutěže či jiných osob, nebo kontroly ze strany příslušných veřejnoprávních orgánů.
  1. Uživatelská hodnocení
   V případě, že zákazník nakoupí ve Sportisimu, Klimatex může zákazníka požádat o hodnocení zakoupeného produktu. Tato hodnocení následně Klimatex zveřejňuje na stránce se zbožím, které zákazník hodnotil, a to buď v anonymní podobě nebo v podobě uvedení křestního jména a země. Takové zpracování osobních údajů probíhá na základě souhlasu zákazníka, které Sportisimu zákazník udělí vložením hodnocení k příslušnému produktu. Poskytne-li zákazník v rámci hodnocení svou e-mailovou adresu, může ji Klimatex zpracovat, aby Klimatex mohlo odpovědět na poskytnutou recenzi. Souhlas se zveřejněním hodnocení může zákazník kdykoli odvolat a Klimatex toto hodnocení bez zbytečného odkladu smaže nebo převede do pseudonymizované či anonymní podoby. Odvolání souhlasu působí pouze do budoucna a není tedy dotčena zákonnost předchozího zpracování založeného na tomto souhlasu (před jeho odvoláním).

   Rozsah zpracovávaných údajů. Spolu se samotným hodnocením zákazníka může Klimatex zveřejnit na internetové stránce daného produktu následující údaje:
   • identifikační údaje (křestní jméno, věkovou skupinu);
   • údaj o tom, jak dlouho zákazník zboží používal;
   • datum vložení hodnocení.

    Účel a doba zpracování.
    Účelem zpracování osobních údajů zákazníka je zveřejňování uživatelských hodnocení, jež mohou pomoci při výběru produktu ostatním zákazníkům a odeslání odpovědi na poskytnutou recenzi. Uživatelské hodnocení je zpracovávané po dobu nabízení daného zboží na internetových stránkách www.klimatex.cz, popř. do odvolání souhlasu se zpracováním.
  2. Dotazy zákazníků ohledně nabízené služby / výrobku
   V případě, že zákazník má dotaz ohledně výrobku, tak jej může napsat na internetových stránkách www.klimatex.cz. Dotazy zákazníků a odpovědi expertů na ně následně Klimatex zveřejňuje na stránce se zbožím, ke kterému zákazník dotaz uvedl. Takové zpracování probíhá na základě souhlasu zákazníka, který Sportisimu zákazník udělí vložením dotazu k příslušnému produktu. Souhlas se zveřejněním dotazu může zákazník kdykoli odvolat a Klimatex jeho dotaz bez zbytečného odkladu smaže. Odvolání souhlasu působí pouze do budoucna a není tedy dotčena zákonnost předchozího zpracování založeného na tomto souhlasu (před jeho odvoláním).

   Rozsah zpracovávaných údajů.
   Spolu se samotným dotazem zákazníka zveřejní Klimatex na internetové stránce daného produktu následující údaje:
   • identifikační údaje (křestní jméno);
   • otázku zákazníka a odpověď experta.

    Účel a doba zpracování.
    Účelem zpracování osobních údajů zákazníka je zveřejňování uživatelských dotazů a odpovědí expertů, jež mohou pomoci při výběru produktu ostatním zákazníkům. Uživatelské dotazy jsou zpracovávané po dobu nabízení daného zboží na internetových stránkách www.klimatex.cz, popř. do odvolání souhlasu se zpracováním.
  3. Heuréka – Ověřeno zákazníky
   Pokud je zákazník zákazníkem e-shopu Sportisima, může Klimatex osobní údaje zákazníka, není-li dále uvedeno jinak, v rozsahu identifikační a kontaktní údaje, informace o zakoupeném zboží, hodnocení nákupu a e-mailová adresa, rovněž zpracovávat v rámci programu “Ověřeno zákazníky” u společnosti Heureka Group a.s., a to pro účely oprávněného zájmu Sportisima na zjišťování spokojenosti Sportisima s nákupem, vyhodnocování zpětné vazby a analýzy tržního postavení Sportisima. V rámci programu “Ověřeno zákazníky” zjišťuje Klimatex spokojenost svých zákazníků s nákupem prostřednictvím e-mailových dotazníků, které Klimatex zasílá zákazníkům po každém nákupu, pokud to zákazník neodmítne. Proti výše uvedenému zpracování osobních údajů a zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu “Ověřeno zákazníky” může zákazník kdykoli vznést námitku, jak při každém nákupu na e-shopu Sportisima, tak i později odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. Vznesení námitky bude mít vždy za následek zastavení zpracování osobních údajů zákazníka pro tyto účely, resp. nebude zákazníkovi již zasílán žádný další dotazník. E-mail je ihned po odeslání dotazníku spokojenosti zašifrován. Osobní údaje zákazníka jsou v rámci programu “Ověřeno zákazníky” zpracovávány v pseudonymizované podobě po dobu čtyř let od vyplnění dotazníku. Hodnocení a e-mail v pseudonymizované podobě jsou za účelem odhalení falešných hodnocení a pro ověřování pravosti a hodnověrnosti těchto hodnocení uchovávány po dobu 4 let od poskytnutí hodnocení. Naproti tomu identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednávce jsou za účelem ověřování pravosti a hodnověrnosti hodnocení uchovávány po dobu 6 měsíců od poskytnutí hodnocení. Tím není dotčen vztah zákazníka jakožto uživatele portálu Heureka.cz a provozovatele portálu Heureka.cz, společnosti Heureka Group a.s., blíže popsaný v rámci dokumentu Obchodní podmínky programu “Ověřeno zákazníky”, který je dostupný zde: https://www.heurekashopping.cz/pro-obchodni-partnery/podminky-pouzivani/podminky-pouzivani-programu-overeno-zakazniky.

4) Cookies

Při návštěvě našich webových stránek zpracovává Klimatex osobní údaje prostřednictvím souborů cookies. Účelem tohoto zpracování je vytváření analýz návštěvnosti a získávání dalších informací o využívání našich webových stránek zákazníky. Podrobnější informace jsou uvedeny v naší Cookies Policy

 1. Co jsou cookies?
  Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých zařízení uživatele prostřednictvím webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.
 2. Jaké druhy cookies používá?
  • Nezbytné cookies
   Společnost Klimatex a.s. zpracovává na svých webových stránkách nezbytné cookies potřebné pro zajištění funkčnosti webových stránek.  Jedná se například o cookies, které ukládají obsah nákupního košíku. S těmito cookies zákazník nemusí vyjádřit souhlas, ale ani je nemůže odmítnout. Zpracování nezbytných cookies se ukončuje vždy po ukončení / uzavření relace
  • Analytické cookies
   Na základě zákazníkem uděleného souhlasu může Klimatex využít a zpracovávat analytické cookies sloužící pro sestavování statistik a přehledů.
  • Marketingové cookies
   Pokud zákazník udělil společnosti Klimatex souhlas, zpracovává společnost Klimatex cookies také pro marketingové účely. Společnost Klimatex může na základě souhlasu prostřednictvím cílené reklamy nabízet zboží společnosti Klimatex či partnerů společnosti Sportisima nebo může zákazníkům zobrazit poslední prohlížené zboží při předchozí návštěvě webu.

5) Kdo všechno bude mít k údajům zákazníka přístup?

Údaje zákazníka jsou ve Sportisimu v bezpečí. Klimatex zajišťuje takové technické a organizační zabezpečení údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům zákazníka či k jejich jinému zneužití. Ochrana dat zákazníka je prioritou Sportisima.

Za určitých, přesně definovaných, podmínek je Klimatex povinno některé osobní údaje zákazníků předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy či pojišťovnám v případě uplatnění pojistné události.

Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány zejména zaměstnanci Sportisima a dále též zmocněnými zástupci Sportisima. Se zmocněnými zástupci má Klimatex uzavřen vždy smluvní vztah zaručující stejné standardy zabezpečení zpracování osobních údajů, jaké dodržuje samo Klimatex. Klimatex využívá zejména těchto zpracovatelů:

Níže je seznam nástrojů a zpracovatelů, které využívá Klimatex, spolu s odkazem na informace o zpracování osobních údajů, které zákazníky jako uživatelé příslušné sociální sítě mohou zajímat:

https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/ads/about
https://policies.google.com/privacy
https://support.google.com/adspolicy/answer/6020956?hl=cs
https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=cs
https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/
https://napoveda.sklik.cz/zpracovani-osobnich-udaju/
https://site.adform.com/privacy-center/overview/
https://www.criteo.com/privacy/
https://www.daktela.com/informace-o-ochrane-osobnich-udaju-gdpr/
https://exponea.com/legal/privacy-policy/
https://www.inspigroup.com/
https://www.heurekashopping.cz/pro-zakazniky/podminky-pouzivani-pro-zakazniky/ochrana-soukromi
https://www.roidigital.cz/
https://help.smartlook.com/en/articles/3244452-privacy-policy_gl=1*1w83dbw*_ga*MjE3MjAwMDA3LjE2NTIyNzE3MDE.*_ga_MJPFXC5F1G*MTY1MjI3MTcwMC4xLjAuMTY1MjI3MTcwOC41Mg
https://www.emis.com/privacy-policy
https://holding.wp.pl/poufnosc#cookies
https://domodi.pl/polityka-prywatnosci
https://www.cj.com/legal/privacy
https://info.ceneo.pl/regulamin

Přesné informace o zapojení dalších zpracovatelů jsou vždy k dispozici na kontaktních adresách správce Klimatex.

6) Jakým způsobem a jak dlouho Klimatex údaje zákazníka zpracovává?

Způsob, kterým Klimatex zpracovává osobní údaje zákazníků, zahrnuje manuální i automatické zpracování v informačních systémech Sportisima. Jedním ze způsobů zpracování je též částečné vyhodnocování (profilování), při kterém může dojít k vytváření odvozených osobních údajů zákazníka. Vyhodnocování je prováděno za účelem dodržení právních povinností, k plnění smlouvy se zákazníkem či k ochraně práv zákazníka nebo třetích osob.

Osobní údaje zákazníka Sportisima zpracovává pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování nebo po kterou dobu je zákazníkem udělen souhlas se zpracováním osobních údajů. Klimatex průběžně posuzuje, zda trvá potřeba zpracovávat osobní údaje pro každý takový účel. Pokud již takový účel neexistuje, jsou osobní údaje likvidovány a vymazávány. Obecně platí, že osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále je Klimatex oprávněno takové údaje zpracovávat pouze tehdy, pokud pro to existuje důvod daný platnou právní úpravou nebo samotnou smlouvou. V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu uděleného zákazníkem zaniká právo Sportisima zpracovávat takové údaje dobou, na kterou byl souhlas udělen, anebo odvoláním souhlasu ke zpracování osobních údajů.

 

7) Na základě, čeho může Klimatex zpracovávat osobní údaje zákazníka?

Osobní údaje zákazníka může Klimatex zpracovávat jednak na základě uděleného souhlasu zákazníka, ale dále například také na základě oprávněného zájmu Sportisima či pro splnění podmínek zanesené v uzavřené kupní smlouvě mezi zákazníkem a Sportisimem, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím Klimatex zpracovávat osobní údaje zákazníka i bez jeho souhlasu je plnění povinností vyplývajících pro Klimatex z platné legislativy.

 1. Zpracování osobních údajů bez souhlasu zákazníka
  Osobní údaje zákazníka může Klimatex zpracovávat bez jeho souhlasu z níže uvedených důvodů:
  1. Zpracování je nezbytné pro uzavření a splnění smlouvy se zákazníkem za účelem:
   • uskutečnění obchodu se zákazníkem a dodržování smluvních povinností tak, aby bylo možné uzavřít a plnit smlouvu, zpracování plateb nebo reklamací.
  2. Plnění zákonných a jiných právních povinností zavazujících Klimatex, které spočívají zejména:
   • v dodržování povinností vyplývajících z účetních a daňových předpisů,
   • v prevenci podvodného jednání, kterému mohou být zákazníci či Klimatex vystaveni,
   • v plnění oznamovacích povinností vůči orgánům veřejné moci,
   • ve vzájemném informování věřitelských subjektů o záležitostech, které vypovídají o bonitě a důvěryhodnosti z hlediska schopnosti plnit smluvní závazky,
   • v plnění požadavků vyplývajících z legislativy upravující opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a proti financování terorismu,
   • v plnění povinností vyplývajících ze zákona o archivnictví.
  3. Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Klimatex a třetích stran, kde se jedná zejména o zpracování osobních údajů v případě:
   • vedení soudních sporů či jiné sporné agendy,
   • vymáhání pohledávek,
   • realizace zajištění nebo jiného uplatňování práv Klimatex a.s.,
   • postupování pohledávek,
   • přímého marketingu na stávající zákazníky,
   • používání nezbytných cookies.
 2. Zpracování osobních údajů se souhlasem zákazníka
  Jedná se o situace, kdy zákazník dobrovolně poskytne souhlas Sportisimu ke zpracování jím poskytnutých nebo jinak získaných údajů za určitým účelem specifikovaným v samotném znění souhlasu.
  Na základě souhlasu zákazníka zpracovává Klimatex osobní údaje zejména za účelem:
  • členství ve Klimatex Klubu,
  • zasílání newsletterů na žádost zákazníka,
  • použití marketingových a analytických cookies,
  • uveřejnění recenzí nebo dotazů u produktů, pokud nejsou v anonymní podobě
  • vzájemného informování mezi věřitelskými subjekty o bonitě, důvěryhodnosti nebo platební morálky zákazníků, pokud pro takový způsob nemá Klimatex oporu v plnění zákonných či jiných povinností
   1. V případě, že se jedná o osobu mladší 15 let, nebude Klimatex údaje tohoto zákazníka zpracovávat, pokud nedoloží souhlas nebo schválení souhlasu zákonným zástupcem tohoto zákazníka na adresu dpo@klimatex.cz.

8) Jak jsou osobní údaje zákazníka zabezpečeny?

Veškeré osobní údaje zákazníka, které nám zákazník poskytne, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi.

V této souvislosti Klimatex pravidelně kontroluje, zda systémy Sportisima neobsahují slabá místa a nebyly vystaveny útoku. Klimatex používá taková bezpečností opatření, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu a zneužití osobních údajů zákazníka a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pravidelně aktualizována. Za účelem lepšího zabezpečení osobních údajů zákazníka je přístup k těmto údajům chráněn autentizací a autorizací oprávněného uživatele Sportisima a osobní údaje zákazníka jsou při přenosu mezi prohlížečem zákazníka a webovými stránkami Sportisima šifrovány.

9) Jaká práva má zákazník v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“)
 • Právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz)

10) Jak a kdy může zákazník svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat a jakým způsobem může uplatnit svá práva?

 1. Jak bylo uvedeno výše, kromě účelů daných pro zpracování osobních údajů plněním smluvních, zákonných či jiných právních povinností, může Klimatex zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem zákazníka. Takový souhlas není zákazník povinen Sportisimu udělit a zároveň je oprávněn takový souhlas kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím žádosti zaslané na adresu Sportisima k rukám pověřené osoby za GDPR nebo emailem na adresu dpo@klimatex.cz. Žádost bude zaevidována a vyjádření zákazník obdrží ve lhůtě stanovené právními předpisy.

  Pokud zákazník odvolá udělený souhlas, může tím být omezen jeho přístup, dostupnost či informace k určitým službám či produktům Sportisima, má-li však zákazník uzavřen se Sportisimem smluvní vztah, nemá odvolání uděleného souhlasu v žádném případě vliv na plnění smluvních povinností ze strany Sportisima či jiných právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech.

  Odvolání souhlasu také nemá vliv na oprávněnost zpracování osobních údajů, které správce uskutečnil před odvoláním souhlasu.
 2. Pokud zákazník zašle žádost, která se týká práv zákazníka podle článků 15 až 22 GDPR, musí být informace o přijatých opatřeních poskytnuta bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech, z důvodů technické a administrativní komplexnosti a složitosti zpracování osobních údajů zákazníka v systémech Sportisima, prodloužit o dva měsíce, o čemž musí být subjekt údajů ze strany Sportisima informován, včetně důvodů prodloužení, a to v době jednoho měsíce od podání žádosti.

11) Je zákazník povinen poskytnout své osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytne?

Osobní údaje poskytuje zákazník zcela dobrovolně.

Pro některé služby Sportisima je však pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno, například bez poskytnutí nezbytných identifikačních a kontaktních údajů není možné uzavřít kupní smlouvu.

Pokud Sportisimu souhlas zákazník neudělí, popř. ho dodatečně odvolá, může se stát, že některé služby již nebude Klimatex schopno nadále poskytovat, popř. že je nebude moci poskytnout v plném rozsahu či kvalitě.

12) Co to znamená, že má zákazník právo vznést námitku?

Pokud by zákazník nesouhlasil, že v portfoliu služeb zpracovává Klimatex jeho osobní údaje, zákazník má možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání jeho osobních údajů za konkrétním účelem. Pokud tak učiní, pro konkrétní účel osobní údaje zákazníka Klimatex zpracovávat nebude, pokud nestanoví jiný právní důvod jinak.

Právo vznést námitku může zákazník využít také ve vztahu k newsletterům, které Klimatex svým zákazníkům zasílá na základě oprávněného zájmu Sportisima – přímého marketingu a na základě uděleného souhlasu zákazníka. Pokud newslettery zákazník nechce dostávat, může se z odběru odhlásit proklikem v každém newsletteru nebo může napsat po na email dpo@klimatex.cz

13) Jak můžete Klimatex kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním osobních údajů prosím využijte kontaktního emailu dpo@klimatex.cz, či písemně na adrese: Klimatex s. r. o., Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5 – Třebonice, k rukám pověřené osoby pro ochranu osobních údajů za Klimatex.

14) Závěrečné upozornění

V této souvislosti by Klimatex chtělo upozornit své zákazníky, že Klimatex může požadovat s uplatněním práv zákazníka vhodným způsobem prokázání jeho totožnosti, aby mohla být prokazatelně ověřena jeho identita pro uplatnění práv dané osoby. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, aby Klimatex zamezilo přístupu neoprávněných osob k osobním údajům zákazníků. V případě neúměrného opakovaní uplatňování práv zákazníka týkající se zpracování osobních údajů, může být tato služba zpoplatněna o administrativní poplatek, jehož výše zahrnuje náklady za čas, lidské zdroje, vynaložené úsilí a technické prostředky.